صفرینگ

DarkLand Games

گروه بازی سازی

آموزش

1

هنگامی که دو یا تعداد بیشتری مربع با شماره یکسان در کنار هم قرار می گیرند

2

شما می توانید با کلیک بر روی یک کدام از آنها ,آنهارا با هم ادغام کنید

3

شماره مربع جدید یک واحد کاهش پیدا می کند

با هر بمب می تونی هر مربعی رو که دردسر درست کرده حذف کنی

ببینم می تونی مربعی با شماره صفر درست کنی؟